Nkaroɓwe, wami ce ndziani tsilenge

Na matsozi hoikomɓeni

Ɓaȃɗa pandza, ntsindzi zinirenge

Tsanɗisa taɓiri ya nyumeni

Hama ziungo ngaziwanao mrenge

Fikira ndjema zendjia uɗuni

Hama ngozi na nyama zidjitenge

Uso uziɗi surwaya ya huzuni 

Uleza zaiɗi, no tsi nvinyo na ɓange

Ukosefu wahahe hoɓavuni

 

De Imrane
Publié par Enarmi
Variété shiNgazidja

Masquer
Issihaka A.
Appréciable
1an.